Metropolitní ozvučná deska 2.4

22.10. 2013

[1]

Sedmé setkání Metropolitní ozvučné desky proběhlo v sobotu 6. 10. 2013. Hlavní téma jednání bylo předem označeno jako „Smysl plánu“ a na programu byla jednak prezentace dosavadních výsledků činnosti pracovních skupin strategického plánu a současně debata o možných podobách budoucích priorit pražské strategie.

Dopolední blok prezentací uvedl Tomáš Ctibor, pověřený ředitel Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, společně s vedoucím řídícího výboru přípravy strategického plánu RNDr. Radimem Perlínem. Na úvodní formulaci metodiky, východisek a cílů aktualizované strategie navázaly prezentace jednotlivých pracovních skupin. Za řečnickým pultem se postupně vystřídali pánové Ing. arch. Jan Kasl, M. Phil Radek Špicar, PhDr. Ivan Gabal, MgA. David Kašpar, Ing. arch. Petr Štěpánek a Ing. Marek Zděradička. Odpolední část programu patřila diskuzím u kulatých stolů, které proběhly za aktivní účasti zástupců Rady hl. m. Prahy – primátora RNDr. Tomáše Hudečka a jeho náměstka Ing. Jiřího Nouzy.

V úvodu jednání zazněla teze, že Praha má v evropském kontextu v mnoha parametrech stále ještě poměrně dobrou pozici, nicméně přestala tento potenciál rozvíjet, žije z podstaty a proto se pomalu a jistě začíná ztrácet ze strategické mapy Evropy. V ekonomické oblasti se jako jednoznačně přijímané jeví doporučení M. Phil. Radka Špicara, aby se pražská radnice stala aktivním mediátorem vztahů mezi investory, podnikateli, univerzitami a výzkumnými institucemi. Proaktivní politika však musí být zaměřena nikoliv primárně na komerční využití města – jako tomu bylo dosud – ale na potřeby lidí. Urbanismus a architektura musí vstřebávat kulturní a sociální dynamiku – za fyzické vytváření města nejsou odpovědní jen politici a architekti, významná je participace všech obyvatel a nutnost vybudovat nové důvěryhodné vztahy napříč městskou politikou. V logice struktury města je také nutné počítat s dopravou jako s její přirozenou součástí a nikoliv ji vyčleňovat jako svébytné téma. Diskutující se shodli na tom, že za tímto účelem by bylo lépe používat označení „mobilita“. Diskutovalo se také o tom, zda by se měl aktualizovaný SP formulovat razantní rozvoj a změnu, nebo spíš přestavovat nástroj stabilizace po období rozporů a nestability. Tomáš Ctibor zdůraznil, že strategie Prahy se bude naplňovat pomocí dalších klíčových dokumentů jako je územní plán, manuál veřejných prostranství, pražské stavební standardy apod. Aktualizace SP přináší zejména čtyři strategická paradigmata pro hodnocení budoucích rozhodnutí: Kvalita života, udržitelnost, benchmarking a proveditelnost. Živě se debatovalo o schematizaci analýzy města na vymezující dělení na silné a slabé stránky. V některých oblastech totiž může jeden aspekt být vnímaný současně jako klad i potenciální zápor – např. sociální prostupnost a stejnorodost města, kterou popisuje pracovní skupina Sociální koheze.

Závěrem poděkoval primátor Prahy RNDr. Tomáš Hudeček všem, kdo se na stávající analýze podíleli a zdůraznil, že touto diskuzí v rámci ozvučné desky byl oficiálně zahájen dlouhodobý proces hledání nové vize Prahy.

Příští setkání ozvučné desky se uskuteční v druhé polovině ledna 2014.  

Zápis z jednání čtěte ZDE

[2]

Videozáznam z jednání

[3]

Přítomní členové a hosté

Kateřina Bečková
Kristýna Bučková
Tomáš Cach
Tomáš Ctibor
Ivan Gabal
Adam Gebrian
Jaromír Hainc
Miloš Havelka
Petr Hlaváček
Pavel Hnilička
Tomáš Hudeček
Petr Janda
Jiří Jaroš
Jarmila Johnová
Jan Kasl
David Kašpar
Veronika Klečková
Michal Kohout
Milan Körner
Roman Koucký
Igor Kovačevič
Kamil Kubiš
Dušan Kunovský
Ivan Lejčar
Karel Maier
Václav Malina
Miroslav Masák
Vít Masare
Michal Mejstřík
Kristýna Meislová
Pavla Melková
Tomáš Benedikt Mohelník
Petr Návrat
Jiří Nouza
Michal Novák
Osamu Okamura
Radim Perlín
Michaela Pixová
Josef Pleskot
Lucie Roubalová
Alena Rybníčková
Tomáš Řehák
Jan Sedlák
Martin Skalský
Jindřich Smetana
Martin Stára
Lucie Stejskalová
Luděk Sýkora
Kateřina Szentesiová
Miroslav Šajtar
Radek Špicar
Petr Štěpánek
Petr Urbánek
Lukáš Vacek
Michal Volf
Zdeněk Zavřel
Marek Zděradička

 

[4]

Brožura z jednání