Metropolitní ozvučná deska 1.2

14.10. 2012

[1]

V sobotu 6. 10. 2012 se podruhé sešla pražská Metropolitní ozvučná deska, poradní orgán Rady hl. m. Prahy. Bezmála celodenní jednání se podobně jako minule neslo v duchu intenzivní odborné diskuze nad tématy přímo souvisejícími s rozvojem metropole. Účastníky jednání přivítal primátor doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. a jeho první náměstek RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Jednání se za Radu hl. m. Prahy dále zúčastnil náměstek primátora pro dopravu Josef Nosek.

Program dne se opíral o tři základní témata: Strategický plán, dopravní koncepci a veřejný prostor,ke kterým byla realizována tři kola intenzivních diskuzí.

Workshop věnovaný pražskému Strategickému plánu se nesl v duchu volání po revizi současného stavu dokumentu, jehož poslední aktualizace pochází z roku 2008. Shoda panovala v tom, že dokument je potřeba předělat krom jiného takovým způsobem, aby byl dostatečně srozumitelný co nejširšímu spektru čtenářů. Ozvučná deska dále zdůraznila důležitost vzájemného propojení územního a strategického plánu. Bylo doporučeno, aby se vznikem Metropolitního územního plánu proběhla revize Strategického plánu, z kterého je potřeba vycházet při tvorbě zadání územního plánu. Tak bude zaručeno, že připravovaný územní plán bude mít dostatečnou podporu a nestane se obětí případných tlaků dílčích zájmů.
Nad podobou dokumentu Strategického plánu se zamyslel Ing. arch. Osamu Okamura: "Jazyk dokumentu je příkladem úřednické češtiny (ptydepe) par exellence, jeho grafika je odpovídajím způsobem neinvenční, zcela bez názoru a jakéhokoli potenciálu osobně kohokoli zaujmout. Celé dílo tak nechtěně davá jediný signál: Chceme Prahu sice krásnou, ale dokonale nudnou. Jsou to sice jisté konzervativní hodnoty, v diskusích zmiňované konkurenceschopnosti měst nás však nečiní příliš atraktivními."

V případě druhého klíčového tématu navázala ozvučná deska na své první setkání a pokračovala v diskuzi o dopravě. Stejně jako v případě tématu strategie se účastníci debaty vztahovali k připravovanému Metropolitnímu územnímu plánu – dobře strukturovaný územní plán může účinně předcházet mnoha problémům dopravní situace v Praze. Diskutující ve shodě se současnými urbanistickými tendencemi upozorňují na důležitost vytváření města tzv. krátkých vzdáleností (ve smyslu logistických návazností), upozorňují také na to, že se nesmí žádná doprava vylučovat.  K tématu dodává teoretik architektury Ing. arch. Adam Gebrian: „Myslím, že jsme se pravděpodobně všichni shodli na tom, že by bylo zapotřebí se zamyslet nad funkčností a smysluplností pražských „modrých“ parkovacích zón v jejich současné podobě.“

Třetí debata se vedla kolem témat v oblasti veřejného prostoru. V této souvislosti se mluvilo především o iniciativě radního Tomáše Hudečka v podobě vzniku Kanceláře veřejného prostoru, která by se měla stát jakýmsi zástupcem veřejného prostoru v celoměstském měřítku. „Kancelář veřejného prostoru by měla být především tvůrčím pracovištěm, generujícím iniciační výstupy a definujícím nástroje k jejich realizaci,“ řekla na setkání Ing. arch. Pavla Melková.

V rámci debaty došlo také na kritiku zadávání veřejných zakázek. Shoda panovala v tom, že současný zákon o veřejných zakázkách, který klade důraz především na nejnižší cenu, nemůže zaručit kvalitní zásahy do veřejného prostoru.„Je to stejné, jako kdyby měl ředitel Národního divadla povinnost rozhodovat o realizaci nového představení pouze na základě rozpočtu,“ pozastavuje se nad úskalím zákona o veřejných zakázkách Ing. arch. Pavla Melková.

Průběh setkání byl dokumentován filmovými štáby a výsledný záznam celého jednání je zveřejněn na webových stránkách www.ozvucnadeska.cz, kde veřejnost nalezne všechny zásadní informace, které se týkají činnosti Metropolitní ozvučné desky. Jejich prostřednictvím  se veřejnost bude moci seznámit s usneseními a doporučeními, která se rozhodne Metropolitní ozvučná deska vydat směrem k Radě hl. m. Prahy. Obdobně budou internetové stránky upozorňovat Pražany na změny v rozvoji města, ke kterým ozvučná deska svojí činností přispěla.

Jako odborný konzultant zaštítil vznik  webu grafický designér MFA Petr Knobloch. „Pro web Metropolitní ozvučné desky jsme záměrně zvolili jednoduchý a graficky čistý styl, jehož hlavní předností je přehlednost a snadná dostupnost všech relevantních informací“, říká Petr Knobloch, mezinárodně uznávaný tvůrce internetových projektů (např. portál České vlády, Designblok či DesignGuide) a člen Metropolitní ozvučné desky.  „Do budoucna rozšíříme nástroje a funkce webu, aby se z něj mohla stát platforma pro komunikaci mezi Metropolitní ozvučnou deskou a veřejností,“ plánuje radní Tomáš Hudeček.

Třetí setkání Metropolitní ozvučné desky se uskuteční 1. 12. 2012.

[2]

Videozáznam z jednání

[3]

Přítomní členové a hosté

Petr Babák
Kateřina Bečková
Richard Biegel
Tomáš Cach
Tomáš Ctibor
Adam Gebrian
Miloš Havelka
Petr Hlaváček
Pavel Hnilička
Tomáš Hudeček
Petr Janda
Karolína Jirkalová
Jan Kasl
David Kašpar
Michal Kohout
Milan Körner
Roman Koucký 
Igor Kovačevič
Kamil Kubiš
Dušan Kunovský
Karel Maier
Václav Malina
Miroslav Masák
Vít Masare
Vít Máslo
Tomáš Benedikt Mohelník
Luděk Niedermayer
Josef Nosek
Osamu Okamura
Radim Perlín
Michaela Pixová
Alena Rybníčková
Jan Sedlák
Jiří Sádlo
Vladimír Sitta
Martin Skalský
Bohuslav Svoboda
Luděk Sýkora
Kateřina Szentesiová
Pavel Štěpán
Martin Unger
Petr Urbánek
Denisa Václavová
Marek Zděradička

[4]

Brožura z jednání

MOZD 1.2 - brožura

Shrnutí

PDF (700 kB)

Archiv - Strategický plán

Strategie-archiv-foto